Dotacje

Działanie 3.3

T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Promocja marki i produktów firmy TiA na rynkach zagranicznych” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy przez internacjonalizację działalności i promowanie własnych marek produktowych oraz Marki Polskiej Gospodarki na docelowych rynkach zagranicznych. Cele szczegółowe projektu obejmują wzmocnienie pozycji firmy na rynkach międzynarodowych, wzrost eksportu marki produktowej oraz zwiększenie rozpoznawalności marki przedsiębiorstwa za granicą.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pozyskanie nowych zamówień od odbiorców zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu. 

Wartość projektu:703 800 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 422 280 zł

 

Działania 1.5

T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla T I A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 256 573.77 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 256 573.77 zł

 

 

Działania 1.4

T I A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Zwiększenie wykorzystania wzornictwa w firmie TIA sposobem na podniesienie konkurencyjności firmy” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności TIA. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych
w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków. Beneficjent oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowej oraz lepsze zarządzanie wzornictwem w firmie.

Zakładanymi efektami realizacji projektu są:

  1. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych,
  2. Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa,
  3. Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzornictwa,
  4. Rozwój działalności eksportowej,
  5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

Wartość projektu: 95 940.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 66 300.00 zł

 

 

Działanie 4.3

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt "Podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa TiA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej technologii"

Realizowany od 01/10/2012 do 30/06/2013

Wartość projektu 1 800 000,00 PLN dofinansowanie 1 260 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

"Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Działanie 6.1

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt "Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez firm TiA S.C Tomasz Ślanda, Adam Ślanda"

Realizowany od 16/05/2011 do 10/04/2013

Wartość projektu 400 000,00 PLN dofinansowanie 200 000,00 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

"Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Działanie 8.2

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Projekt "Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie TiA w celu automatyzacji obiegu informacji i przepływu dokumentów"

Realizowany od 02/11/2011 do 31/08/2012

Wartość projektu 143 634,00 PLN dofinansowanie 96 793,80 PLN

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

"Dotacje na innowacje - inwestujemy w Waszą przyszłość"

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności.